Όροι Χρήσης

Γενικά

Η χρήση ή περιήγηση στην ιστοσελίδα www.vathmos.gr, εφεξής «Ιστοσελίδα», συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους χρήσης.

Ο/Οι δημιουργός/οί της Ιστοσελίδας, εφεξής «Δημιουργοί», διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους χρήσης στο μέλλον. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οιεσδήποτε τροποποιήσεις σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους σας, αποδοχή των όρων αυτών.

Η Ιστοσελίδα δεν είναι κατά κανένα τρόπο επίσημη ιστοσελίδα των οντοτήτων οι οποίες αναφέρονται.

Περιορισμός ευθύνης

Οι Δημιουργοί δεν ευθύνονται και δεν έχουν καμία ευθύνη, αστική ή ποινική, για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) προκύψει σε επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε τρίτο από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της Ιστοσελίδας ή από τη χρήση μέρους ή τμήματος αυτής.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών και λογισμικού αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των Δημιουργών. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή της ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή έγκριση των Δημιουργών.

Ευθύνη Χρήστη

Συμφωνείτε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οτιδήποτε παράνομο ή να προσπαθήσετε να τροποποιήσετε την Ιστοσελίδα.